PRIVAATSUSPOLIITIKA

Üldsätted
UAB „Imlitex“, juriidilise isiku registrikood 301673928, registreeritud asukohaaadress: Europos pr. 124, LT-46351 Kaunas, tel +370 37 322047, e-post info@imlitex.com, (edaspidi – Ettevõte) kohustub hoidma ja austama Teie privaatsust. Palume lugeda selle http://imlitex.com veebilehe Privaatsuspoliitika (edaspidi – Privaatsuspoliitika) tähelepanelikult läbi, et mõistaksite, miks ja kuidas kogutakse ja kasutatakse Teie isikuandmeid.

Milliseid Teie isikuandmeid ja mis eesmärgil me sellel veebilehel töötleme?

Täites sellel veebilehel päringuvormi, võite saada teenuste pakkumise Teie ettevõttele. Ankeedis esitate ettevõtte nime, päringu esitava isiku nime, e-posti aadressi ja telefoninumbri. Need andmed edastatakse e-postiga Ettevõtte vastavale (gaasi- või elektri-) müügiosakonnale, kus volitatud töötaja e-postkastis võib neid töödelda kuni 2 (kaks) aastat.

Et rahuldada Teie ootusi ja parima kogemuse meie veebilehel, analüüsime Teie käitumist veebilehe külastamise ajal. Sel eesmärgil kasutame teatud veebilehe külastajate jälgimise vahendeid: küpsiseid (inglise k cookies) ja jälitajat (inglise k tracker), me töötleme automaatselt genereeritavaid Teie andmeid. Vaid Te ise saate loobuda sellisest andmete töötlemisest, muutes oma brauseri seadeid. Rohkem sellest – meie Küpsiste teates siin. /hyperlink Küpsiste teatesse/.

Kuidas me kasutame küpsiseid ja jälitajat?
Meie veebilehel kasutatakse kolmanda poole küpsiseid (inglise k cookies), mis jälitaja (inglise k tracker) abil edastab külastajate käitumise kohta käiva analüütilise teabe Google Analyticsile.

Küpsised on väiksemahulised andmefailid, mis aitavad meil pakkuda kiiremat ja turvalisemat sisu. Külastades või kasutades meie veebisaite, teenuseid, tööriistu või vahetades meiega sõnumeid, võime meie ja meie volitatud teenusepakkujad kasutada küpsiseid ja jälitajaid parema, kiirema ja turvalisema kasutajakogemuse pakkumise ning reklaami eesmärgil. Jälitajad on küpsiste liik, mis veebilehe külastaja iga sirvimistegevuse aruande koostama IP aadressiga edastab kolmanda poole andmebaasi analüüsimiseks, mida tavaliselt tehakse turunduseesmärgil.

Kui kaua me töötleme teie isikuandmei?
Kuna küpsised ja jälitaja kuuluvad kolmandale poolele, nende kaudu kogutavaid andmeid säilitatakse Google Analytics kindlaks määratud tähtaegadel. Teie isikuandmete töötlemine meie veebilehel kestab vaid veebilehe sirvimise ajal, hiljem töötleb neid kolmas osapool. Google Analytics on ainus kolmas osapool, kellel avaldatakse veebilehel nende tehniliste vahendite kaudu kokku kogutud andmed.

Teie õigused
Teil, kui isikuandmete subjektil, on oma andmete suhtes järgmised õigused:
1. Õigus tutvuda enda isikuandmetega. Teil on õigus saada kinnitust, kas me töötleme teie isikuandmeid või mitte. Kui me töötleme teie isikuandmeid, on teil õigus tutvuda töödeldavate isikuandmetega ja teatud lisateabega. See lisateave hõlmab isikuandmete töötlemise eesmärke, isikuandmete kategooriaid ja isikuandmete saajaid. Kui see ei mõjuta teiste isikute õigusi ja vabadusi, esitame teile teie isikuandmete koopia.
2. Nõuda oma isikuandmete parandamist. Teil on õigus nõuda enda isikuandmete parandamist, kui need sisaldavad vigu, ning arvestades andmete töötlemise eesmärke, nõuda enda mittetäielike isikuandmete täiendamist.
3. Õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. See õigus kehtib näiteks juhul, kui: (i) vastavad isikuandmed ei ole enam vajalikud nende kogumise või töötlemise eesmärkide saavutamiseks; (ii) te võtate oma nõusoleku tagasi ja andmete töötlemiseks ei ole enam ühtki teist õiguslikku alust; (iii) te ei ole nõus, et isikuandmeid töödeldakse kehtivate andmekaitset reguleerivate õigusaktidega sätestatud korras; (iv) isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil; (v) isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult. Siiski esineb ka juhte, mil te ei saa seda õigust kasutada. Selliste erandite hulka kuuluvad juhud, mil teie andmete töötlemine on vajalik, näiteks: (i) sõna- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks; (ii) meie juriidiliste kohustuste täitmiseks; või (iii) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
4. Õigus piirata andmete töötlemist. See õigus kehtib näiteks juhul, kui: (i) te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse; (ii) teie andmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei ole nende kustutamisega nõus; (iii) meil ei ole teie isikuandmeid enam vaja nende töötlemise eesmärkide saavutamiseks, kuid te vajate neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või (iv) te ei ole nõus, et neid töödeldakse, tuginedes avalikule või seaduslikule huvile, kuni selle vastuväite õigsust kontrollitakse. Nimetatud alustel andmete töötlemise piiramise ajal on meil õigus jätkata teie isikuandmete säilitamist. Ka sellisel juhul töötleme teie andmeid ainult: (i) teie nõusolekul; (ii) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; (iii) teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks; või (iv) kui seda nõuavad olulised avalikud huvid.
5. Õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete meiepoolse töötlemise kohta teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel, kui selline andmete töötlemine toimub avaliku huvi, meie või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitsmiseks. Sellise vastuväite esitamise korral me enam ei töötle isikuandmeid, välja arvatud siis, kui me suudame tõestada, et andmete töötlemine toimub mõjuvatel põhjustel, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
6. Õigus mitte nõustuda, et Teie isikuandmeid me töötleme otseturunduse eesmärgil töötlemise kohta (sealhulgas profiilianalüüs otseturunduse eesmärgil). Sellise vastuväite esitamise korral me ei töötle enam Teie isikuandmeid sel eesmärgil.
7. Õigus tõsta ümber isikuandmed. Neil juhtudel, kui isikuandmete töötlemise õiguslik alus on (i) Teie nõusolek või (ii) lepingu täitmine või Teie palutud toimingute tegemine enne lepingu sõlmimist.
8. Õigus saada meilt oma isikuandmeid struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul. See õigus ei kehti juhul, kui see kahjustaks teiste isikute õigusi ja vabadusi.
9. Kui te leiate, et Teie isikuandmete meiepoolne töötlemine rikub andmekaitseseadusi, on Teil seaduslik õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, aadressil A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, https://www.ada.lt.
10. Teil on õigus igal ajal tühistada nõusolek töödelda isikuandmeid. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud andmete töötlemise seaduslikkust.

Teie privaatsuse kaitse sätete muudatused
Me võime seda Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta, et see kajastaks õigesti Teie isikuandmete meiepoolset töötlemist. Kui oleme teinud olulisi muudatusi, teavitame sellest veebilehel, seetõttu soovitame perioodiliselt vaadata meie Privaatsuspoliitikat, et olla alati kursis meiepoolsete vahenditega Teie privaatsuse tagamisel.

Kuidas meiega ühendust võtta?
Oleme alati huvitatud oma klientide tagasisidest.

Kahtlemata pöörduge meie poole, kui:
• Teil on küsimusi või kommentaare meie Privaatsuspoliitika kohta;
• Te soovite, et me lõpetaks Teie isikuandmete töötlemise;
• soovite kasutada enda, kui isikuandmete subjekti, õigusi ja esitada päring või kaebus.

Te võite pöörduda meie poole isikuandmete töötlemise ja oma õiguste ellu viimise küsimustes e-posti DPO@imlitex.eu teel või edastades taotlusi/ kaebusi/ kommentaare kirjalikult aadressil Europos pr. 124, LT-46351 Kaunas.